Säännöt

Lappeenrannan aikidoseura Asahi ry:n säännöt

Lappeenrannassa 17. lokakuuta 1997

 

Nämä säännöt muutoksineen on hyväksytty seuran kokouksissa 14.9.1997 ja 17.10.1997 ja korvaavat kaikki aikaisemmat säännöt.

1 §

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Aikidoseura Asahi ry. Sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Yhdistys on perustettu 27. maaliskuuta 1988 ja siitä käytetään säännöissä nimeä seura. Seuran kieli on suomi.

2 §

Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää aikidotoimintaa seuran toimialueella.

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen:
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa henkisesti ja fyysisesti vireitä kansalaisia
 1. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti aikidotoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 2. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 3. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
 4. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 §

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä hyvämaineisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtaja arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Seuran jäsen, joka ei ole suorittanut seuran jäsenmaksuaan kuluvan vuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi.

6 §

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy lajin hengen vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisena 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postittamispäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päättyessä; muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää seuran syyskokous vuosittain.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta. Hallituksella on oikeus nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymismaksun ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsen vähintään 10 vuotta tai
 • hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluja.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksu velvoitteista.

8 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
 7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 § mukaisesti vireille panemat asiat
 8. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.
 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 4-5 jäsentä ja kaksi varajäsentä.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 10. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 § mukaisesti vireille panemat asiat
 11. Kokouksen päättäminen.

10 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle

kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksenkutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäväksi, ei kuitenkaan päätettäväksi.

11 §

seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettäväpöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava.

Hallituksen ja valiokuntien pöytäkirjat on tarkistettava heti tai seuraavassa kokouksessa.

12 §

kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, mihin kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneelle 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä ja kunniajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

13 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimivuodeksi valittu puheenjohtaja ja 4-5 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, hoitaa varajäsen eronneen jäsenen tehtävät. Jos myös varajäsen tai useampi hallituksen jäsen estyy tehtävänsä hoidosta, on seuran kokouksen viipymättä valittava heidän tilalleen uudet edustajat.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka 2 viimeksi mainittua voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6. Vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista.
 7. Pitää jäsenluetteloa
 8. Hoitaa seuran taloutta
 9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 11. Valita tarvittaessa ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka seuran etu vaatii.
 14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yksin tai pareina seuraavat toimihenkilöt:

 • Varapuheenjohtaja ja sihteeri
 • Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja
 • Sihteeri ja taloudenhoitaja

16 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa.

17 §

Jotta seuran purkamista koskevapäätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksen läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksissa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura päättää lopettaa toimintansa, siirtyy sen omaisuus yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määräämälle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.